ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Sorotec  Delivers Love

    សូឡូទីផ្តល់សេចក្តីស្រឡាញ់

    របាំងឥតគិតថ្លៃត្រៀមផ្ញើ! យើងសូរិតាមិនត្រឹមតែផ្តល់ការការពារដល់ថាមពលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសុខភាពរបស់អ្នកទៀតផង! យើងចង់ធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសជាមួយអតិថិជនទាំងអស់របស់យើងជាមួយគ្នានិងសូមជូនពរដល់មិត្តភក្តិពិភពលោកទាំងអស់និង សុភមង្គល។ ...
    អាន​បន្ថែម